diumenge, 30 d’agost de 2015

A Catalunya, 'sí que es pot'

"Volem que en aquestes eleccions prevalgui la participació democràtica, no l'amnèsia coŀlectiva sobre les polítiques practicades i la corrupció que les ha acompanyat", apunta el candidat de Catalunya Sí que es Pot

Formo part d'un ampli sector de la societat catalana, convençuts que el sistema nascut de la transició està esgotat i que cal impulsar un procés de ruptura democràtic, socioeconòmic i nacional, que comporti una discontinuïtat forta amb l'estatus quo actual. És el que hem convingut a anomenar procés constituent.

Aquesta esgotat per l'impacte d'una globalització econòmica que ha posat de manifest les dificultats i la impotència de la política nacional per governar l'economia global. També per les rèmores generades pels mecanismes de protecció d'una democràcia feble i control polític de la transició que, en mans del bipartidisme, s'han convertit en immobilisme. I per anys de polítiques autoritàries, antisocials i centralitzadores del PP, que a més no han tingut davant una alternativa clara.

Som conscients de la complexitat del procés i sabem que no és ni fàcil ni ràpid i que no hi ha propostes netes ni màgiques, com alguns plantegen. Pensem que per avançar en aquesta ruptura és clau la confluència d'objectius democràtics, socials i nacionals. També la confluència d'espais: Catalunya, Espanya i Europa i la confluència d'actors socials i polítics.

A Catalunya, com a Espanya, no podem esperar més per afrontar la situació d'emergència social que viuen àmplies capes de la població. Tampoc podem caure en el parany de creure en solucions simples, automàtiques i fàcils que es presenten a la ciutadania sense esforços ni sacrificis.

Els que formem part de 'Catalunya sí que és pot' som gent d'origen molt divers però tenim en comú que hem lluitat, exercint els nostres drets, abans que ens fossin reconeguts. Sabem que els drets només es fan reals i efectius després d'haver-los exercitat de manera activa. Ho sabem perquè ho hem practicat, uns durant la dictadura, altres en lluites més recents, lluites obreres o socials, pel dret a l'habitatge, com en el cas de la PAH o en defensa de la sanitat i educació públiques.

Que no subordinem els nostres drets i les nostres lluites al seu reconeixement legal, no vol dir que caiguem en el parany de pensar que podem avançar menyspreant el que passa a Espanya o a Europa. En un món globalitzat i interdependent les propostes autàrquiques no tenen futur.

Avui no és possible a Catalunya una ruptura socioeconòmica que ha de tenir com a prioritat la situació d'emergència social que viuen amplis sectors de la població, si no s'aborda també una ruptura nacional que comporti més autogovern i més recursos fiscals per fer-la possible. De la mateixa manera que no hi haurà ruptura nacional si no s'impulsen polítiques econòmiques alternatives i es pretén construir un nou país amb les mateixes polítiques i les mateixes elits.

Alhora, totes dues ruptures, la social i la nacional, requereixen posar en marxa una forta ruptura democràtica, que ataqui la corrupció en els seus orígens i que situï la ciutadania com la protagonista activa d'aquesta nova transició. Sense un fort protagonisme social no hi ha ruptura possible.

El Procés constituent no és, com alguns han volgut simplificar, una nova constitució. Ni espanyola ni catalana. Aquesta pot ser una de les conseqüències, però el procés constituent significa sobretot una ruptura amb els valors ideològicament hegemònics en aquestes últimes dècades. També a Catalunya, encara que alguns s'entestin a ignorar-ho o amagar-ho.

El Procés Constituent vol dir treballar per una societat en què l'habitatge sigui un dret de ciutadania social i no una mercaderia o un producte financer en què s'inverteix i s'especula.

Una societat en què la sanitat i els serveis no siguin mercaderies que s'obtenen en el mercat, només si es tenen els recursos per comprar-les, sinó drets universals que han de garantir els poders públics.

Una societat de ciutadans i no de clients, articulats en un gran mercat. Una societat que distingeixi entre drets i mercaderies.

Una societat en què prevalgui el valor de la cooperació enfront del de la competitivitat salvatge. I en la que es protegeixi l'economia del bé comú.

En la qual es combati el patriarcat com una de les formes més salvatges d'opressió i en la qual els drets de gènere es converteixin en conquestes de ciutadania.

Una societat que trenqui amb un model desenvolupista que no garanteix la sostenibilitat i que provoca una destrucció de l'entorn comunitari i compartit.

En la qual el treball continuï sent un important factor de socialització però no l'única font d'accés a la renda i els ingressos bàsics per garantir una vida digna.

Una societat articulada a partir de la ciutadania social i no la nacionalitat dels estats nacionals, vells o nous.

Una societat que reconegui a la ciutadania el dret a poder decidir sobiranament com vol organitzar-se políticament en relació a altres poders polítics i davant els mercats financers.

Per avançar en aquest procés constituent es necessiten majories socials molt àmplies. I actuar com hem fet en els grans moments de la nostra història: sumant al major nombre de persones durant la major part del trajecte possible. I buscant aliats externs sense convertir en adversaris als que no ho són.

'Catalunya si que es pot' no és un projecte contra ningú. No som ni anti-federalistes ni anti-independentistes. Al contrari, en el nostre projecte tenen un paper important persones amb propostes diferents en relació al model d'Estat, però que estem units en la voluntat de fer efectiu el dret a decidir en referèndum el nostre futur. I ho defensem tant enfront dels que de manera reiterada ens neguen aquest dret a decidir, com als que el volen donar per amortitzat, quan encara no hem pogut exercir-lo.

Però no auto-afirmar-se contra ningú no vol dir que no ens confrontem amb aquells que pretenen fer-nos creure que a Catalunya no hi ha classes socials i que hem de posposar el drama de l'emergència social que avui es viu a favor d'un futur millor demà.

Ens sentim en l'obligació de dir-li a la ciutadania que no cal demanar permís per avançar en aquesta ruptura democràtica, social i nacional, però que no és cert i pot conduir a un gran frustració dir que no importa el que passi a Espanya o a Europa. L'experiència d'aquests anys ens demostra el contrari. I Grècia ho ha fet encara més evident.

Per a nosaltres la ruptura passa per reforçar els mecanismes de participació democràtica. I això vol dir entre altres coses que la ciutadania quan vota passi comptes de les polítiques practicades en el passat i conegui de manera nítida quines són les polítiques que cada projecte es compromet a posar en marxa en el futur.

Convocar al poble a decidir, intentant generar entre la ciutadania un estat d'amnèsia col·lectiva sobre les polítiques practicades i la corrupció que les ha acompanyat i demanar-los un xec en blanc sobre les polítiques de futur, és exactament el contrari de la democràcia participativa que volem per Catalunya i la ruptura que significa un procés constituent. Volem que en aquestes eleccions prevalgui la participació democràtica, no l'amnèsia.

Estem convençuts que 'Catalunya sí que es pot', representa la voluntat de ruptura democràtica, social i nacional per la que molta gent porta resistint i lluitant en els últims anys. I que ha decidit passar de la resistència social a l'alternativa política. Estem convençuts que si que es pot. S'ha demostrat en molts pobles i ciutats en les últimes eleccions municipals. Ara es tracta de fer un pas més el 27-S.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 "Queremos que en estas elecciones prime la participación democrática, no la amnesia colectiva sobre las políticas practicadas y la corrupción que las ha acompañado", apunta el candidato de Catalunya Sí que es Pot

Formo parte de un amplio sector de la sociedad catalana, convencidos que el sistema nacido de la transición esta agotado y que debe impulsarse un proceso de ruptura democrático, socio-económico y nacional, que comporte una discontinuidad fuerte con el estatus quo actual. Es lo que hemos convenido en llamar proceso constituyente.

Esta agotado por el impacto de una globalización económica que ha puesto de manifiesto las dificultades y la impotencia de la política nacional para gobernar la economía global. También por las rémoras generadas por los mecanismos de protección de una democracia débil y control político de la transición que, en manos del bipartidismo, se han convertido en inmovilismo. Y por años de políticas autoritarias, antisociales y centralizadoras del PP, que además no han tenido enfrente una alternativa clara.

Somos conscientes de la complejidad del proceso y sabemos que no es ni fácil ni rápido y que no hay propuestas limpias ni mágicas, como algunos plantean. Pensamos que para avanzar en esta ruptura es clave la confluencia de objetivos democráticos, sociales y nacionales. También la confluencia de espacios: Catalunya, España y Europa y la confluencia de actores sociales y políticos.
En Catalunya, como en España, no podemos esperar más para afrontar la situación de emergencia social que viven amplias capas de la población. Tampoco podemos caer en la trampa de creer en soluciones simples, automáticas y fáciles que se presentan a la ciudadanía sin esfuerzos ni sacrificios.
Los que formamos parte de ‘Catalunya sí que es pot’ somos gentes de origen muy diverso pero tenemos en común que hemos luchado, ejerciendo nuestros derechos, antes de que nos fueran reconocidos. Sabemos que los derechos sólo se hacen reales y efectivos después de haberlos ejercitado de manera activa. Lo sabemos porqué lo hemos practicado, unos durante la dictadura, otros en luchas más recientes, luchas obreras o sociales, por el derecho a la vivienda, como en el caso de la PAH o en defensa de la sanidad y educación públicas.

Que no subordinemos nuestros derechos y nuestras luchas a su reconocimiento legal, no significa que caigamos en la trampa de pensar que podemos avanzar menospreciando lo que pasa en España o en Europa. En un mundo globalizado e interdependiente las propuestas autárquicas no tienen futuro.

Hoy no es posible en Catalunya una ruptura socio-económica que ha de tener como prioridad la situación de emergencia social que viven amplios sectores de la población, si no se aborda también una ruptura nacional que comporte más autogobierno y más recursos fiscales para hacerla posible. De la misma manera que no habrá ruptura nacional si no se impulsan políticas económicas alternativas y se pretende construir un nuevo país con las mismas políticas y las mismas élites.

Al mismo tiempo, ambas rupturas, la social y la nacional, requieren poner en marcha una fuerte ruptura democrática, que ataque la corrupción en sus orígenes y que sitúe a la ciudadanía como la protagonista activa de esta nueva transición. Sin un fuerte protagonismo social no hay ruptura posible.

El Proceso constituyente no es, como algunos han querido simplificar, una nueva constitución. Ni española ni catalana. Esta puede ser una de las consecuencias, pero el proceso constituyente significa sobre todo una ruptura con los valores ideológicamente hegemónicos en estas últimas décadas. También en Catalunya, aunque algunos se empeñen en ignorarlo o esconderlo.

El Proceso Constituyente significa trabajar por una sociedad en que la vivienda sea un derecho de ciudadanía social y no una mercancía o un producto financiero en el que se invierte y especula.

Una sociedad en que la sanidad y los servicios no sean mercancías que se obtienen en el mercado, solo si se tienen los recursos para comprarlas, sino derechos universales que han de garantizar los poderes públicos.

Una sociedad de ciudadanos y no de clientes, articulados en un gran mercado. Una sociedad que distinga entre derechos y mercancías.

Una sociedad en que prime el valor de la cooperación frente al de la competitividad salvaje. Y en la que se proteja la economía del bien común.

En la que se combata el patriarcado como una de las formas más salvajes de opresión y en la que los derechos de género se conviertan en conquistas de ciudadanía.

Una sociedad que rompa con un modelo desarrollista que no garantiza la sostenibilidad y que provoca una destrucción del entorno comunitario y compartido.

En la que el trabajo continúe siendo un importante factor de socialización pero no la única fuente de acceso a la renta y los ingresos básicos para garantizar una vida digna.

Una sociedad articulada a partir de la ciudadanía social y no la nacionalidad de los Estados
nacionales, viejos o nuevos.

Una sociedad que reconozca a la ciudadanía el derecho a poder decidir soberanamente como quiere organizarse políticamente en relación a otros poderes políticos y frente a los mercados financieros.

Para avanzar en este proceso constituyente se necesitan mayorías sociales muy amplias. Y actuar como hemos hecho en los grandes momentos de nuestra historia: sumando al mayor número de personas durante la mayor parte del trayecto posible. Y buscando aliados externos sin convertir en adversarios a los que no lo son.

‘Catalunya si que es pot’ no es un proyecto contra nadie. No somos ni anti-federalistas ni anti-independentistas. Al contrario, en nuestro proyecto tienen un papel importante personas con propuestas distintas en relación al modelo de Estado, pero que estamos unidos en la voluntad de hacer efectivo el derecho a decidir en referéndum nuestro futuro. Y lo defendemos tanto frente a los que de manera reiterada nos niegan este derecho a decidir, como a los que lo quieren dar por amortizado, cuando aún no hemos podido ejercerlo.

Pero no auto-afirmarse contra nadie no significa que no nos confrontemos con aquellos que pretenden hacernos creer que en Catalunya no hay clases sociales y que hemos de posponer el drama de la emergencia social que hoy se vive a favor de un futuro mejor mañana.

Nos sentimos en la obligación de decirle a la ciudadanía que no hace falta pedir permiso para avanzar en esta ruptura democrática, social y nacional, pero que no es cierto y puede conducir a un gran frustración decir que no importa lo que pase en España o en Europa. La experiencia de estos años nos demuestra lo contrario. Y Grecia lo ha hecho aún más evidente.

Para nosotros la ruptura pasa por reforzar los mecanismos de participación democrática. Y eso significa entre otras cosas que la ciudadanía cuando vota pase cuentas de las políticas practicadas en el pasado y conozca de manera nítida cuales son las políticas que cada proyecto se compromete a poner en marcha en el futuro.

Convocar al pueblo a decidir, intentando generar entre la ciudadanía un estado de amnesia colectiva sobre las políticas practicadas y la corrupción que las ha acompañado y pedirles un cheque en blanco sobre las políticas de futuro, es exactamente lo contrario de la democracia participativa que queremos para Catalunya y la ruptura que significa un proceso constituyente. Queremos que en estas elecciones prime la participación democrática, no la amnesia.

Estamos convencidos que ‘Catalunya sí que es pot’, representa la voluntad de ruptura democrática, social y nacional por la que mucha gente lleva resistiendo y luchando en los últimos años. Y que ha decidido pasar de la resistencia social a la alternativa política. Estamos convencidos de que si se puede. Se ha demostrado en muchos pueblos y ciudades en la últimas elecciones municipales. Ahora se trata de dar un paso más el 27-S.

1 comentari:

Tonibat ha dit...

Ruptura per aci, ruptura per allà. Però amb els espanyols, els nostres botxins des de fa 500 anys, amb aquests, no em queda clar... Diguem que el que proposes amb Espanya és pau i armonia, oi ?
Aiiii...

Publica un comentari