dilluns, 31 d’agost de 2015

VALEO I EL MEU PROJECTE DE PAÍS


En un procés electoral en el que algunes candidatures estan interessades en parlar només d’una cosa i en el que s’ha fet virtut del vici democràtic de no voler fer balanç de gestió de la darrera legislatura ni debatre propostes de futur, costa explicar a la ciutadania què és el que està en joc el 27S.

En ocasions, baixar al carrer i a la realitat concreta serveix per explicar de manera entenedora les propostes i el projecte de país que defensem.

Aquest és el cas de l’empresa Valeo Climatització de Martorelles. Una fàbrica amb els números sanejats, que té futur i viabilitat, però que volen tancar per traslladar tota la seva producció a Saragossa.

Estic convençut que amb la seva lluita decidida i tot el suport que estan rebent els companys i les companyes de Valeo  aconseguiran evitar el tancament de la fàbrica. I, de passada, ens poden ajudar a fer pedagogia política.

Si la direcció de la multinacional Valeo pot utilitzar un procediment formal de trasllat per aconseguir el tancament de la fàbrica de Martorelles és gràcies a la Reforma Laboral aprovada amb els vots del PP i CiU.

La desaparició de l’autorització administrativa prèvia en casos de trasllats, suspensions i rescissions de contractes ha suposat donar més poder a les empreses i treure als treballadors i les treballadors capacitat de negociació.

El conflicte de Valeo serveix per fer pedagogia en el debat sobre com exercir millor la nostra sobirania com a societat. La desaparició legal de l’autorització administrativa en els expedients de regulació d’ocupació (EROs), votada per CiU, comporta reduir de manera significativa les competències del govern català que a partir de la Reforma Laboral de 2012 no té capacitat per decidir. El poder polític, representat pel PP i CiU, ha cedit les competències del govern català i la seva sobirania política a les empreses, que poden decidir unilateralment.

El cas Valeo també serveix per explicar les raons que ens porten  alguns a defensar per a Catalunya una relació de confederalitat amb l’Estat espanyol.

Una relació confederal que neix del reconeixement de Catalunya com a Estat propi amb plena sobirania que voluntàriament decideix compartir algunes competències, com la legislació laboral, de Seguretat Social i de fiscalitat sobre el capital amb l’Estat espanyol, de la mateixa manera que ja s’estan compartint altres sobre regulació bancària amb la Unió Europea.

La raó fonamental per la que Valeo vol traslladar la seva fàbrica fora de Catalunya té a veure amb els menors costos salarials de Saragossa en relació a Barcelona. Aquesta és una realitat molt coneguda pels treballadors i les treballadores industrials i d’alguns sectors de serveis. Menys pels de la funció pública.

Aquesta experiència de deslocalització que busca menors costos laborals, que la tenim clara quan parlem de la deslocalització en d’altres països, s’oblida quan es tracta de relocalització dins d’Espanya.

Per evitar posar-ho fàcil a les empreses en la seva estratègia de confrontar treballadors entre si, és pel que defensem que determinats espais, com el de la legislació laboral, de Seguretat Social o la fiscalitat sobre el capital formin part d’un espai polític confederal que permet defensar millor la sobirania de la societat front els poders econòmics.

En una hipòtesis d’independència de Catalunya, amb un Estatut dels Treballadors propi, amb regulacions laborals diferenciades entre Catalunya i Espanya, els incentius a processos de deslocalització interna com els de Valeo es multiplicarien. I sempre en la mateixa direcció, la de buscar costos laborals més baixos, utilitzant el diferencial de la regulació laboral, en una batalla de permanent dumping social. I això que ja es dóna entre països de la Unió Europea és un risc més gran quan es tracta d’una realitat econòmica com l’espanyola, amb molts espais compartits de comerç i inversió.

Aquest procés és el que els lliberals anomenen harmonització competitiva, o sigui que l’harmonització legislativa es fa no a partir de l’acció de la política –la Unió Europea, per exemple- sinó a partir de la competència entre estats i les seves regulacions diferenciades. A gran escala és el que es vol fer amb el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) que recolzen, entre d’altres PP, PSOE, CDC i Unió.

Aixecar fronteres pel que fa a la regulació laboral de condicions de treball en un context de mercat obert i amb una forta competència de costos és oferir a les empreses, i especialment a les multinacionals, moltes més oportunitats per fer polítiques de “dumping social”.

El que ara ja fan, que és posar a competir en reducció de costos laborals empreses o centres de treball de la mateixa empresa distribuïts arreu del món, es reproduiria entre Catalunya i Espanya. I això en sectors com el de l’automòbil que porten anys embarcats en una competència brutal de costos seria un caramel per a les empreses transnacionals. I sobretot penalitzaria els treballadors/es, que es veurien competint en baixada de condicions de treball ja no amb Xina o Bratislava, sinó entre Catalunya i Espanya. I afectaria molt més les Pimes amb poca capacitat de decisió, perquè normalment actuen en el marc de processos productius que elles no controlen, perquè només són una peça en la cadena de subcontractació.

Però el risc de dumping social també es produeix en l’àmbit de la Seguretat Social. En sistemes com el nostre, en què el 90% del finançament de la Seguretat Social correspon a cotitzacions d’empresaris i treballadors, les cotitzacions són un factor important pel que fa a determinar els costos laborals totals. Per això la batalla que des de fa dècades porta la CEOE per aconseguir reduir cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, s’intensificaria en un context de noves fronteres.

No fa falta que digui que posar a competir en reducció de cotitzacions sistemes de Seguretat Social diferents a Catalunya i Espanya comportaria un risc, encara més greu que els actuals, per a la sostenibilitat econòmica dels sistemes de Seguretat Social.

A l’ocupació precària li correspon una Seguretat Social en precari. Menys cotitzacions són menys pensions. És lògic que això no generi cap problema als qui defensen des de posicions econòmiques lliberals passar d’un sistema públic de repartiment i solidari a sistemes de capitalització individuals, o els qui defensen reduir al màxim el sistema públic, deixant-lo en un nivell de pensions assistencials i complementar-lo amb sistemes privats  individuals de capitalització. És, per exemple, el que defensa públicament l’economista de referència de Junts pel Sí, Oriol Amat.

Però pels qui creiem en el Pacte Social que expressen els sistemes públics de Seguretat social, aixecar fronteres seria un retrocés enorme que no beneficiaria ni treballadors/es ni pensionistes, ni catalans ni espanyols. Per això, entre d’altres motius, no s’aguanten les afirmacions que amb una Seguretat Social pròpia les pensions a Catalunya serien més altes. I molt menys en l’escenari que es dibuixa per a les properes dècades.

És curiós veure com els mateixos que defensen la insostenibilitat del sistema públic de pensions espanyol i plantegen la seva substitució per sistemes privats de capitalització, quan el debat es trasllada al model d’estat no sols defensen la viabilitat del sistema públic, sempre i quan sigui català, sinó que a més prometen de manera gens argumentada la millora de les pensions.

Tornant a Valeo, no m’agradaria veure companys i companyes de les fàbriques de Saragossa i Martorelles competint entre si a veure qui estableix salaris, condicions de treball i cotitzacions més baixes per aconseguir el favor de la multinacional en la ubicació de la seva producció.

Les mateixes raons esgrimides per no voler fronteres entre legislació laboral i de Seguretat Social em porten a no voler-ho tampoc quan es tracta de fiscalitat sobre el capital o aquells factors econòmics que tenen una gran mobilitat. Per exemple,  l’impost de societat o de patrimoni, o de successions i donacions.

En un moment en què el que cal és harmonitzar la legislació fiscal europea, per evitar dumpings fiscals com els de Luxemburg o Irlanda, promoure diferències reguladores en aquest camp entre Catalunya i Espanya només beneficia els qui els interessa el dumping fiscal.

No estem parlant d’un futurible, només cal veure què ha passat en les darreres dècades en relació a l’impost de successions i donacions i la cursa entre CCAA per rebaixar-lo fins a fer-lo pràcticament desaparèixer en algunes comunitats.

Aquesta harmonització legislativa en determinats impostos no està renyida, al contrari, amb el manteniment de sobirania legislativa en relació a d’altres impostos. I, sobretot, amb la sobirania plena pel que fa a les funcions de recaptació, o sigui amb Hisenda pròpia.

De la mateixa manera que disposar d’Hisenda pròpia i confederar competències legislatives a nivell fiscal no és contradictori amb consorciar les funcions d’Inspecció Tributària per fer-les més eficients en relació als qui han fet de les fronteres fiscals la principal oportunitat per l’elusió, l’evasió o fins i tot el frau fiscal. Hem d’entendre que en el segle XXI les úniques sobiranies útils per combatre el poder dels mercats són les sobiranies compartides i cooperadores.

Valeo, com a metàfora de diferents models de país. Aquests són els debats que Catalunya Sí que es Pot volem fer durant la campanya i d’altres volen defugir. Prefereixen no debatre sobre el model de societat i cohesionar-se en la crida a l’amnèsia en relació al passat i el silenci en relació al futur.

------------------------------------------------------------------------------------------

VALEO Y MI PROYECTO DE PAÍS 


En un proceso electoral en el que algunas candidaturas están interesadas en hablar solo de una cosa y en el que se ha hecho virtud del vicio democrático de no querer hacer balance de legislatura ni debatir propuestas de futuro, cuesta explicar a la ciudadanía que es lo que esta en juego el 27S.

En ocasiones bajar a la calle y a la realidad concreta sirve para explicar las propuestas y el proyecto de país que defendemos.

Este es el caso de la empresa Valeo climatización de Martorelles. Una fábrica con los números saneados, que tiene futuro y viabilidad, pero que quieren cerrar para trasladar toda su producción a Zaragoza.

Estoy convencido que con su lucja decidida y todo el apoyo que están recibiendo, los compañeros y compañeras de Valeo conseguirán evitar el cierre de la fábrica. Y de paso nos pueden ayudar a hacer pedagogía política.

Si la dirección de la multinacional Valeo puede utilizar un procedimiento formal de traslado para conseguir el cierre de la fábrica de Martorelles, es gracias a la Reforma Laboral aprobada con los votos de PP y CIU.

La desaparición de la autorización administrativa previa en casos de Traslados, suspensiones o rescisiones de contratos ha supuesto dar más poder a las empresas en detrimento de la capacidad de negociación de los trabajadores.

El conflicto de Valeo sirve también para hacer pedagogía en el debate sobre como ejercer nuestra soberanía como sociedad. La desaparición legal de la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo votada por CiU comporta reducir de manera significativa las competencias del Gobierno catalán que, a partir de la Reforma Laboral del 2012, no tiene capacidad para decidir. El poder político, representado por PP y CIU, ha cedido las competencias del Gobierno catalán y su soberanía política a las empresas, que pueden decidir unilateralmente.

El caso Valeo también sirve para explicar las razones que nos llevan a algunos a defender para Catalunya una relación de Confederalidad con el Estado Español.


Una relación confederal que nace del reconocimiento de Catalunya com Estato propio, con plena soberanía, que voluntariamente decide compartir algunas competencias, como la legislación laboral, de seguridad social y de fiscalidad sobre el capital con el Estado Español, de la misma manera que ya se están compartiendo las competencias de regulación bancaria en el ámbito de la Unión Europea.

La razón fundamental por la que la empresa Valeo quiere trasladar su fabrica fuera de Catalunya tiene que ver con los menores costes salariales de Zaragoza en relación a Barcelona. Esta es una realidad muy conocida por los trabajadores industriales y de algunos sectores de servicios. Menos por los de la Función Pública, de momento.

Esta experiencia de deslocalización buscando menores costes laborales, que la tenemos clara cuando se habla de deslocalización a otros países, se olvida cuando se trata de recolocación de tro de España.

Para evitar ponérselo fácil a las empresas en su estrategia de confrontar trabajadores entre si, es por lo que defendemos que determinados espacios, como el de la legislación laboral, de seguridad social o de fiscalidad sobre el capital, formen parte de un espacio político confederal que permita defender mejor la soberanía de la sociedad frente a los mercados.

En una hipótesis de independencia de Catalunya, con un Estatuto de los Trabajadores propio, con regulaciones laborales diferenciadas entre Catalunya y España los incentivos a procesos de deslocalización interna como los de Valeo se multiplicarían

Y siempre en la misma dirección, la de buscar costes laborales más bajos, utilizando el diferencial de regulación laboral en una batalla permanente de dumping social. Y esto que ya sucede hoy entre países de la Unión Europea es un riesgo mayor cuando se trata de una realidad económica como la española, muy integrada y con muchos espacios compartidos, de comercio e inversión.

Este proceso es al que los liberales llaman armonización competitiva, o sea que armonización legislativa no hecha a partir de la acción política – la Unión Europea, por ejemplo- si no a partir de la competencia entre estados y sus regulaciones diferenciadas. A gran escala es lo que se quiere hacer con el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión que apoyan entre otros PP,PSOE,CDC i Unió.

Levantar fronteras por lo que hace a la regulación laboral de condiciones de trabajo en un contexto de mercado abierto i con una fuerte competencia de costes es ofrecer a las empresas y especialmente a las multinacionales muchas mas oportunidades de hacer políticas de “dumping social”.

Lo que ahora ya hacen, que es poner a competir en reducción de costes laborales a empresas o centros de trabajo del mismo grupo empresarial distribuidos por el mundo, se reproduciría entre Catalunya i España. I eso en sectores como el del automóvil que llevan años metidos en una competencia brutal de costes seria un caramelo para las empresas transnacionales. Y sobretodo penalizaría a los trabajadores que se verían compitiendo entre sí, ya no con Xina o Bratislava, sino entre España y Catalunya.

Y afectaría mucho más a las PYMES con poca capacidad de decisión, porque normalmente actúan en el marco de procesos productivos que ellas no controla, dado que solo son una pieza en la cadena de subcontratación.

El riesgo de dumping social se produce también en el ámbito de la Seguridad Social. En sistemas como el nuestro, en el que el 90% de la financiación proviene de cotizaciones de empresarios y trabajadores, las cotizaciones son un factor importante para determinar los costes laborales totales. Por eso la batalla que desde hace décadas lleva la CEOE para conseguir reducir cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se intensificaría en un contexto de nuevas fronteras.

No hace falta decir que pone a competir en reducción de cotizaciones a sistemas de seguridad social diferentes en España y Catalunya comportaría un mayor riesgo para la sostenibilidad económica de ambos sistemas de seguridad social.

A empleo precario le corresponde una Seguridad Social en precario. Menos cotitzaciones son menos pensiones. Es lógico que esto no comportte ningún problema a los que defienden desde posiciones liberales pasar de un sistema público de reparto y solidario a sistemas de capitalización individuales o a los que defienden reducir al máximo el sistema público, dejándolo en un nivel de pensiones asistenciales y complementarlo con sistemas privados individuales de capitalización. Es por ejemplo de lo que defiende públicamente el economista de referencia de JuntspelSí, l’Oriol Amat.

Pero para los que creemos en el Pacto Social que expresan los sistemas públicos de seguridad social levantar fronteras en estas materias, seria un retroceso enorme que no beneficiaria ni a trabajadores ni a pensionistas, ni catalanes ni españoles.
Por eso, entre otros motivos, no se aguantan las afirmaciones que, con una Seguridad Social propia las pensiones en Catalunya serian más altas. Mucho menos en el escenario que se dibuja para las próximas décadas.

Es curiosos ver como los mismos que defienden la insostenibilidad del sistema público de pensiones español i plantean su sustitución por sistemas de capitalización privados, cuando el debate se traslada al modelo de estado, no solo defienden la viabilidad del sistema público, siempre y cuando sea catalán, si no que además prometen de manera nada argumentada la mejora de las pensiones.

Volviendo a Valeo, no me gustaría ver a compañeros de las fabricas de Zaragoza y Martorelles compitiendo entre sí para ver quien establece salarios, condiciones de trabajo o cotizaciones sociales más bajas, para conseguir el favor de la multinacional en la ubicación de su producción.

Las mismas razones esgrimidas para no querer fronteras cuando se trata de legislación laboral o de seguridad social me llevan a no quererla cuando se trata de la fiscalidad sobre el capital u otros factores económicos con gran movilidad. Por ejemplo el Impuesto de Sociedades o e Patrimonio o el de Sucesiones o donaciones.

En un momento en el que conviene armonizar la legislación fiscal europea, para evitar dumpings fiscales como los de Luxemburgo o Irlanda, promover diferencias reguladoras en este campo entre Catalunya y España solo beneficia a aquellos a los que les interesa el dumping fiscal.

No estamos hablando de un futurible, basta ver que ha pasado en las últimas décadas en relación al impuesto de sucesiones y donaciones y la carrera entre CCAA para rebajarlo hasta hacero prácticamente desparecer en algunas Comunidades.

Esta armoinización legislativa en determinados impuestos  no esta reñida, al  contrario, con el mantenimiento de la soberania legislativa en relación a otros impuestos. Y sobre todo con la soberanía plena en la recaudación, o sea la Hacienda propia.

De la misma manera que disponer de una Hacienda propia y confederar competencias legislativas a nivel fiscal no es contradictorio con consorciar las funciones de la Inspección Tributaria para hacerla más eficiente frente a los que han hecho de las fronteras fiscales la principal oportunidad para la elusión, la evasión o el fraude fiscal.
Hemos de entender que en el Siglo XXI las únicas soberanías útiles para combatir el poder de los mercados son las soberanías compartidas y cooperadoras.  

Valeo como metáfora de diferentes modelos de país. Estos son los debates que Catalunyasíqueespot quiere hacer durante la campaña y que otros rehúyen. Prefieren cohesionarse llamando a la amnesia en relación al pasado y el silencio en relación al futuro.

diumenge, 30 d’agost de 2015

A Catalunya, 'sí que es pot'

"Volem que en aquestes eleccions prevalgui la participació democràtica, no l'amnèsia coŀlectiva sobre les polítiques practicades i la corrupció que les ha acompanyat", apunta el candidat de Catalunya Sí que es Pot

Formo part d'un ampli sector de la societat catalana, convençuts que el sistema nascut de la transició està esgotat i que cal impulsar un procés de ruptura democràtic, socioeconòmic i nacional, que comporti una discontinuïtat forta amb l'estatus quo actual. És el que hem convingut a anomenar procés constituent.

Aquesta esgotat per l'impacte d'una globalització econòmica que ha posat de manifest les dificultats i la impotència de la política nacional per governar l'economia global. També per les rèmores generades pels mecanismes de protecció d'una democràcia feble i control polític de la transició que, en mans del bipartidisme, s'han convertit en immobilisme. I per anys de polítiques autoritàries, antisocials i centralitzadores del PP, que a més no han tingut davant una alternativa clara.

Som conscients de la complexitat del procés i sabem que no és ni fàcil ni ràpid i que no hi ha propostes netes ni màgiques, com alguns plantegen. Pensem que per avançar en aquesta ruptura és clau la confluència d'objectius democràtics, socials i nacionals. També la confluència d'espais: Catalunya, Espanya i Europa i la confluència d'actors socials i polítics.

A Catalunya, com a Espanya, no podem esperar més per afrontar la situació d'emergència social que viuen àmplies capes de la població. Tampoc podem caure en el parany de creure en solucions simples, automàtiques i fàcils que es presenten a la ciutadania sense esforços ni sacrificis.

Els que formem part de 'Catalunya sí que és pot' som gent d'origen molt divers però tenim en comú que hem lluitat, exercint els nostres drets, abans que ens fossin reconeguts. Sabem que els drets només es fan reals i efectius després d'haver-los exercitat de manera activa. Ho sabem perquè ho hem practicat, uns durant la dictadura, altres en lluites més recents, lluites obreres o socials, pel dret a l'habitatge, com en el cas de la PAH o en defensa de la sanitat i educació públiques.

Que no subordinem els nostres drets i les nostres lluites al seu reconeixement legal, no vol dir que caiguem en el parany de pensar que podem avançar menyspreant el que passa a Espanya o a Europa. En un món globalitzat i interdependent les propostes autàrquiques no tenen futur.

Avui no és possible a Catalunya una ruptura socioeconòmica que ha de tenir com a prioritat la situació d'emergència social que viuen amplis sectors de la població, si no s'aborda també una ruptura nacional que comporti més autogovern i més recursos fiscals per fer-la possible. De la mateixa manera que no hi haurà ruptura nacional si no s'impulsen polítiques econòmiques alternatives i es pretén construir un nou país amb les mateixes polítiques i les mateixes elits.

Alhora, totes dues ruptures, la social i la nacional, requereixen posar en marxa una forta ruptura democràtica, que ataqui la corrupció en els seus orígens i que situï la ciutadania com la protagonista activa d'aquesta nova transició. Sense un fort protagonisme social no hi ha ruptura possible.

El Procés constituent no és, com alguns han volgut simplificar, una nova constitució. Ni espanyola ni catalana. Aquesta pot ser una de les conseqüències, però el procés constituent significa sobretot una ruptura amb els valors ideològicament hegemònics en aquestes últimes dècades. També a Catalunya, encara que alguns s'entestin a ignorar-ho o amagar-ho.

El Procés Constituent vol dir treballar per una societat en què l'habitatge sigui un dret de ciutadania social i no una mercaderia o un producte financer en què s'inverteix i s'especula.

Una societat en què la sanitat i els serveis no siguin mercaderies que s'obtenen en el mercat, només si es tenen els recursos per comprar-les, sinó drets universals que han de garantir els poders públics.

Una societat de ciutadans i no de clients, articulats en un gran mercat. Una societat que distingeixi entre drets i mercaderies.

Una societat en què prevalgui el valor de la cooperació enfront del de la competitivitat salvatge. I en la que es protegeixi l'economia del bé comú.

En la qual es combati el patriarcat com una de les formes més salvatges d'opressió i en la qual els drets de gènere es converteixin en conquestes de ciutadania.

Una societat que trenqui amb un model desenvolupista que no garanteix la sostenibilitat i que provoca una destrucció de l'entorn comunitari i compartit.

En la qual el treball continuï sent un important factor de socialització però no l'única font d'accés a la renda i els ingressos bàsics per garantir una vida digna.

Una societat articulada a partir de la ciutadania social i no la nacionalitat dels estats nacionals, vells o nous.

Una societat que reconegui a la ciutadania el dret a poder decidir sobiranament com vol organitzar-se políticament en relació a altres poders polítics i davant els mercats financers.

Per avançar en aquest procés constituent es necessiten majories socials molt àmplies. I actuar com hem fet en els grans moments de la nostra història: sumant al major nombre de persones durant la major part del trajecte possible. I buscant aliats externs sense convertir en adversaris als que no ho són.

'Catalunya si que es pot' no és un projecte contra ningú. No som ni anti-federalistes ni anti-independentistes. Al contrari, en el nostre projecte tenen un paper important persones amb propostes diferents en relació al model d'Estat, però que estem units en la voluntat de fer efectiu el dret a decidir en referèndum el nostre futur. I ho defensem tant enfront dels que de manera reiterada ens neguen aquest dret a decidir, com als que el volen donar per amortitzat, quan encara no hem pogut exercir-lo.

Però no auto-afirmar-se contra ningú no vol dir que no ens confrontem amb aquells que pretenen fer-nos creure que a Catalunya no hi ha classes socials i que hem de posposar el drama de l'emergència social que avui es viu a favor d'un futur millor demà.

Ens sentim en l'obligació de dir-li a la ciutadania que no cal demanar permís per avançar en aquesta ruptura democràtica, social i nacional, però que no és cert i pot conduir a un gran frustració dir que no importa el que passi a Espanya o a Europa. L'experiència d'aquests anys ens demostra el contrari. I Grècia ho ha fet encara més evident.

Per a nosaltres la ruptura passa per reforçar els mecanismes de participació democràtica. I això vol dir entre altres coses que la ciutadania quan vota passi comptes de les polítiques practicades en el passat i conegui de manera nítida quines són les polítiques que cada projecte es compromet a posar en marxa en el futur.

Convocar al poble a decidir, intentant generar entre la ciutadania un estat d'amnèsia col·lectiva sobre les polítiques practicades i la corrupció que les ha acompanyat i demanar-los un xec en blanc sobre les polítiques de futur, és exactament el contrari de la democràcia participativa que volem per Catalunya i la ruptura que significa un procés constituent. Volem que en aquestes eleccions prevalgui la participació democràtica, no l'amnèsia.

Estem convençuts que 'Catalunya sí que es pot', representa la voluntat de ruptura democràtica, social i nacional per la que molta gent porta resistint i lluitant en els últims anys. I que ha decidit passar de la resistència social a l'alternativa política. Estem convençuts que si que es pot. S'ha demostrat en molts pobles i ciutats en les últimes eleccions municipals. Ara es tracta de fer un pas més el 27-S.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 "Queremos que en estas elecciones prime la participación democrática, no la amnesia colectiva sobre las políticas practicadas y la corrupción que las ha acompañado", apunta el candidato de Catalunya Sí que es Pot

Formo parte de un amplio sector de la sociedad catalana, convencidos que el sistema nacido de la transición esta agotado y que debe impulsarse un proceso de ruptura democrático, socio-económico y nacional, que comporte una discontinuidad fuerte con el estatus quo actual. Es lo que hemos convenido en llamar proceso constituyente.

Esta agotado por el impacto de una globalización económica que ha puesto de manifiesto las dificultades y la impotencia de la política nacional para gobernar la economía global. También por las rémoras generadas por los mecanismos de protección de una democracia débil y control político de la transición que, en manos del bipartidismo, se han convertido en inmovilismo. Y por años de políticas autoritarias, antisociales y centralizadoras del PP, que además no han tenido enfrente una alternativa clara.

Somos conscientes de la complejidad del proceso y sabemos que no es ni fácil ni rápido y que no hay propuestas limpias ni mágicas, como algunos plantean. Pensamos que para avanzar en esta ruptura es clave la confluencia de objetivos democráticos, sociales y nacionales. También la confluencia de espacios: Catalunya, España y Europa y la confluencia de actores sociales y políticos.
En Catalunya, como en España, no podemos esperar más para afrontar la situación de emergencia social que viven amplias capas de la población. Tampoco podemos caer en la trampa de creer en soluciones simples, automáticas y fáciles que se presentan a la ciudadanía sin esfuerzos ni sacrificios.
Los que formamos parte de ‘Catalunya sí que es pot’ somos gentes de origen muy diverso pero tenemos en común que hemos luchado, ejerciendo nuestros derechos, antes de que nos fueran reconocidos. Sabemos que los derechos sólo se hacen reales y efectivos después de haberlos ejercitado de manera activa. Lo sabemos porqué lo hemos practicado, unos durante la dictadura, otros en luchas más recientes, luchas obreras o sociales, por el derecho a la vivienda, como en el caso de la PAH o en defensa de la sanidad y educación públicas.

Que no subordinemos nuestros derechos y nuestras luchas a su reconocimiento legal, no significa que caigamos en la trampa de pensar que podemos avanzar menospreciando lo que pasa en España o en Europa. En un mundo globalizado e interdependiente las propuestas autárquicas no tienen futuro.

Hoy no es posible en Catalunya una ruptura socio-económica que ha de tener como prioridad la situación de emergencia social que viven amplios sectores de la población, si no se aborda también una ruptura nacional que comporte más autogobierno y más recursos fiscales para hacerla posible. De la misma manera que no habrá ruptura nacional si no se impulsan políticas económicas alternativas y se pretende construir un nuevo país con las mismas políticas y las mismas élites.

Al mismo tiempo, ambas rupturas, la social y la nacional, requieren poner en marcha una fuerte ruptura democrática, que ataque la corrupción en sus orígenes y que sitúe a la ciudadanía como la protagonista activa de esta nueva transición. Sin un fuerte protagonismo social no hay ruptura posible.

El Proceso constituyente no es, como algunos han querido simplificar, una nueva constitución. Ni española ni catalana. Esta puede ser una de las consecuencias, pero el proceso constituyente significa sobre todo una ruptura con los valores ideológicamente hegemónicos en estas últimas décadas. También en Catalunya, aunque algunos se empeñen en ignorarlo o esconderlo.

El Proceso Constituyente significa trabajar por una sociedad en que la vivienda sea un derecho de ciudadanía social y no una mercancía o un producto financiero en el que se invierte y especula.

Una sociedad en que la sanidad y los servicios no sean mercancías que se obtienen en el mercado, solo si se tienen los recursos para comprarlas, sino derechos universales que han de garantizar los poderes públicos.

Una sociedad de ciudadanos y no de clientes, articulados en un gran mercado. Una sociedad que distinga entre derechos y mercancías.

Una sociedad en que prime el valor de la cooperación frente al de la competitividad salvaje. Y en la que se proteja la economía del bien común.

En la que se combata el patriarcado como una de las formas más salvajes de opresión y en la que los derechos de género se conviertan en conquistas de ciudadanía.

Una sociedad que rompa con un modelo desarrollista que no garantiza la sostenibilidad y que provoca una destrucción del entorno comunitario y compartido.

En la que el trabajo continúe siendo un importante factor de socialización pero no la única fuente de acceso a la renta y los ingresos básicos para garantizar una vida digna.

Una sociedad articulada a partir de la ciudadanía social y no la nacionalidad de los Estados
nacionales, viejos o nuevos.

Una sociedad que reconozca a la ciudadanía el derecho a poder decidir soberanamente como quiere organizarse políticamente en relación a otros poderes políticos y frente a los mercados financieros.

Para avanzar en este proceso constituyente se necesitan mayorías sociales muy amplias. Y actuar como hemos hecho en los grandes momentos de nuestra historia: sumando al mayor número de personas durante la mayor parte del trayecto posible. Y buscando aliados externos sin convertir en adversarios a los que no lo son.

‘Catalunya si que es pot’ no es un proyecto contra nadie. No somos ni anti-federalistas ni anti-independentistas. Al contrario, en nuestro proyecto tienen un papel importante personas con propuestas distintas en relación al modelo de Estado, pero que estamos unidos en la voluntad de hacer efectivo el derecho a decidir en referéndum nuestro futuro. Y lo defendemos tanto frente a los que de manera reiterada nos niegan este derecho a decidir, como a los que lo quieren dar por amortizado, cuando aún no hemos podido ejercerlo.

Pero no auto-afirmarse contra nadie no significa que no nos confrontemos con aquellos que pretenden hacernos creer que en Catalunya no hay clases sociales y que hemos de posponer el drama de la emergencia social que hoy se vive a favor de un futuro mejor mañana.

Nos sentimos en la obligación de decirle a la ciudadanía que no hace falta pedir permiso para avanzar en esta ruptura democrática, social y nacional, pero que no es cierto y puede conducir a un gran frustración decir que no importa lo que pase en España o en Europa. La experiencia de estos años nos demuestra lo contrario. Y Grecia lo ha hecho aún más evidente.

Para nosotros la ruptura pasa por reforzar los mecanismos de participación democrática. Y eso significa entre otras cosas que la ciudadanía cuando vota pase cuentas de las políticas practicadas en el pasado y conozca de manera nítida cuales son las políticas que cada proyecto se compromete a poner en marcha en el futuro.

Convocar al pueblo a decidir, intentando generar entre la ciudadanía un estado de amnesia colectiva sobre las políticas practicadas y la corrupción que las ha acompañado y pedirles un cheque en blanco sobre las políticas de futuro, es exactamente lo contrario de la democracia participativa que queremos para Catalunya y la ruptura que significa un proceso constituyente. Queremos que en estas elecciones prime la participación democrática, no la amnesia.

Estamos convencidos que ‘Catalunya sí que es pot’, representa la voluntad de ruptura democrática, social y nacional por la que mucha gente lleva resistiendo y luchando en los últimos años. Y que ha decidido pasar de la resistencia social a la alternativa política. Estamos convencidos de que si se puede. Se ha demostrado en muchos pueblos y ciudades en la últimas elecciones municipales. Ahora se trata de dar un paso más el 27-S.

dimarts, 25 d’agost de 2015

QUÈ DECIDIM EL 27S?


Alguns pretenen imposar la idea que el 27S només es decideix una sola cosa i amb només dues possibles respostes. #CatalunyaSíQueEsPot intentarem debatre i fer propostes sobre tot allò que els ciutadans decidiran amb el seu vot el 27S. O dit d’una altra manera, sobre tot allò que el Parlament i el govern que surti del 27S faran en nom de la ciutadania i amb els seus vots.

Encara que es vulgui amagar, a partir del 28S i durant els propers anys el Parlament i el govern que surti de les eleccions catalanes haurà de prendre decisions importants per a la vida de les persones. I la ciutadania té dret a saber quines seran i què proposa cadascú.

És una greu anormalitat democràtica que en unes eleccions es pretengui vetar el debat sobre la gestió del govern anterior, especialment quan una de les candidatures té com a objectiu donar continuïtat al president Mas. I encara és molt més greu evitar el debat sobre les polítiques de futur, amb l’argument que el 27S només es decideix un SÍ o un NO sobre una sola cosa.

Evitar aquesta amputació democràtica serà difícil, perquè són moltes les candidatures interessades en aquest escenari dualista. Junts pel Sí, el PP i Ciutadans comparteixen la mateixa agenda. I comparteixen també l’interès en anular l’agenda social i de passada amagar que comparteixen polítiques en temes tan importants com la Reforma Laboral, la Llei d’estabilitat pressupostària, la política fiscal o energètica, la privatització sanitària.

La primera cosa que es decidirà el 27S és com donar continuïtat a l’exigència del dret a decidir. Hi ha qui defensa que és un dret inexistent o que només es pot exercir en el conjunt de l’Estat espanyol. Entre els que representem el 80% de ciutadans catalans que defensem el dret a decidir apareixen dues opcions molt diferenciades.

A Catalunya Sí que es Pot considerem que s’avança més, amb més força i sobre bases més sòlides situant, en primer lloc, allò que ens uneix a més gent: la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. I neguem que aquesta sigui una proposta feble, com alguns pretenen. La història de Catalunya demostra que només hem avançat quan hem sumat el màxim de gent, amb el màxim de coincidències possibles, durant el màxim de trajecte compartit possible.

No podem donar per amortitzat el referèndum que l’Estat espanyol ens impedeix fer i substituir-lo per unes eleccions suposadament plebiscitàries que no compten amb l’acord de com s’han de llegir ni entre les pròpies forces que li donen aquest caràcter plebiscitari. Per fer avançar el nostre dret democràtic a decidir és molt important la màxima unitat a Catalunya i que la decisió sigui nítida, per poder obtenir el reconeixement europeu i internacional. I això no s’aconseguirà amb un referèndum placebo que pot acabar sent una fuga cap endavant, com totes les que ha liderat el president Mas des de que fa 3 anys va decidir anticipar les eleccions per aconseguir la majoria absoluta i en el camí va perdre 12 diputats.

El 27S es decideix també quines seran les prioritats del Parlament i del govern que surti de les urnes. Per a alguns el més important és primer tenir casa pròpia i després ja decidirem la decoració, en paraules del dirigent de CDC Josep Rull. Aquesta prioritat és legítima i pot servir per a aquelles persones que tenen la seva vida garantida, però no per als que porten anys vivint en situació d’emergència social.

Per a Catalunya Sí que es Pot la prioritat a partir del 28S és que el Parlament aprovi un Pla de rescat social per atendre les necessitats d’habitatge, alimentació i drets bàsics d’un ampli sector de la ciutadania al que la crisi ha deixat en la pobresa, en ocasions extrema. Creiem que és el primer que hauria de debatre el Parlament, siguin quins siguin els resultats del 28S.

Òbviament per a un Pla de rescat social calen recursos i, en conseqüència, el 27S també es decidirà sobre aquest aspecte. Amb la lògica d’alguns, hem d’esperar a disposar de la independència per encarar aquests reptes. En canvi, a Catalunya Sí que es Pot creiem que, malgrat els problemes de finançament, cal fer-ho ja.

I aquí entra el debat de com finançar aquestes polítiques socials en un marc d’ofec pressupostari, d’endeutament elevat de les finances de la Generalitat i  d’intervenció pel govern espanyol dels pressupostos del govern català –per cert, una intervenció feta gràcies a la Llei d’estabilitat pressupostària votada el 2012 per CiU, tant Unió com CDC-.

No serà fàcil, però existeixen marges per fer-ho. Proposem utilitzar la capacitat d’estalvi que suposaria deixar de fer campanyes institucionals com la recent de “Preparats”, o deixar d’encarregar estudis per a la “desconnexió” a consultories i multinacionals, o revisar la política de concerts educatius. Poden semblar marges petits, però sumats segur que donen per augmentar la despesa de beques menjador, per exemple.

L’altre marge és el que ofereix la millora de la situació econòmica i de finançament per al 2016. Marge estret, però que també suma recursos disponibles. Òbviament el govern que surti del 27S haurà de decidir si participa o no en les negociacions o acords per un nou sistema de finançament autonòmic, que està pendent des de gener del 2014. Es digui el que es digui a la campanya electoral, qualsevol govern que surti del 27S haurà d’entrar en aquesta negociació.

Però el més important a decidir el 27S en matèria de recursos disponibles per fer polítiques socials és la política fiscal que es proposa, tant sigui en la Catalunya independent com en l’Espanya autonòmica, federal o confederal. Si amb el model d’Estat es discuteix quina part del pastís fiscal toca a Catalunya, amb la política fiscal es decideix quin volum té el pastís fiscal i quin grau de suficiència, equitat i eficiència té el sistema fiscal. Aquest és un debat amb alternatives molt semblants sigui Catalunya, Espanya o la UE l’espai de debat.

Fins ara, Espanya té uns ingressos fiscals que no arriben al 38% del PIB, uns 8 punts menys que la mitjana europea i entre 12 i 17 punts menys que els països fiscalment més progressistes. En la pràctica això significa uns 80.000 M€ menys d’ingressos cada any, o sigui uns 15.200 M€ menys per a Catalunya. Aquesta és la dada d’espoli fiscal social que mai surt en els debats.

Millorar la capacitat fiscal és el gran repte del nostre país i per fer-ho cal una forta ruptura amb la política fiscal practicada indistintament des de 1993 per PSOE i PP, sempre amb l’acord, quan no l’impuls, de CiU. Exemples els tenim amb el tractament de les SICAV o amb la reducció dels tipus reals de l’impost de societats o amb la doble escala d’IRPF que penalitza les rendes del treball front les rendes del capital. 


Entrant en la concreció del Pla de rescat social, el 27S es vota si es crea o no una Renda Mínima Garantida de Ciutadania. I també aquí les propostes són molt diferents. Els qui formem part de Catalunya Sí que es Pot hem presentat propostes al Parlament de Catalunya que han estat rebutjades pel govern català. També hem presentat propostes al Congrés dels Diputats per crear aquesta Renda Garantida com a prestació bàsica de la Seguretat Social.

El 27S també es decideix si es manté una posició passiva davant el drama dels desnonaments i de la manca d’habitatge de moltes famílies, com ha fet el govern Mas durant aquesta legislatura, o bé es posen en marxa polítiques per aprofitar els habitatges desocupats del SAREB (banc dolent) i els que estan en poder dels bancs i s’utilitzen per crear un fons públic d’habitatges gestionats per la Generalitat, amb una participació important dels ajuntaments.

El 27S la ciutadania amb el seu vot haurà de decidir si es continua amb la política de privatització de la sanitat imposada pel govern Mas o es produeix un canvi que reforci el caràcter de dret de ciutadania de la salut i la seva cobertura i gestió pública.

En el terreny de l’educació i davant la important reducció demogràfica dels propers anys, la ciutadania decidirà el 27S si la reducció d’alumnes s’afronta amb una reducció dels concerts educatius amb escoles privades i la desaparició dels concerts amb escoles d’elit que segreguen l’alumnat per raó de sexe o bé s’aposta per carregar l’ajust sobre les escoles públiques. També si s’avança en la consideració de l’etapa de 0-3 anys com a nivell educatiu o s’orienta cap a un tractament de recurs assistencial.

Amb el seu vot la ciutadania decidirà el 27S si es manté la política de privatització de l’aigua en benefici de grans empreses o, com estan fent molts ajuntaments, es manté la gestió pública o es reverteix la gestió privada en benefici dels municipis.

També caldrà decidir sobre el model econòmic i productiu del nostre país. I si es continua apostant, com ha fet el president Mas, per projectes com el de BCN World o bé s’impulsa un canvi de model productiu que doni suport a les Pimes per créixer i agafar musculatura, especialment en relació a la capacitat exportadora.

La llista de polítiques responsabilitat del govern català sobre la que els ciutadans decidiran amb el seu  vot és molt llarga.

També hi ha decisions sobre les que els ciutadans decidiran el 27S que, malgrat ser competència avui de l’Estat espanyol o la Unió Europea, afecten i molt les condicions de vida de les persones.

 Dos de molt importants, a títol només d’exemple: els ciutadans hauran de decidir si donen suport a la Reforma Laboral votada el 2012 per PP i CIU o bé es planteja una alternativa de derogació d’aquesta llei i la seva substitució per mesures que ajudin a avançar en el treball digne. 

En els propers mesos, la UE haurà de decidir si signa el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) sobre el que CIU i el grup lliberal europeu del que forma part s’han mostrat reiteradament a favor. Aquest Tractat entre la UE i els EUA pot suposar un pas més en la pèrdua de sobirania dels estats, actuals o futurs, davants dels mercats financers i les multinacionals. Amb impactes importants en els àmbits de l’alimentació, la salut pública, el medi ambient o la protecció del consumidor. I que pot acabar tenint un nou impacte negatiu en les relacions laborals per la via de la desregulació. O avançar en la privatització de la solució de conflictes comercials entre les empreses transnacionals i els estats per la via de l’exigència de submissió dels estats a sistemes d’arbitratge privat. 

El 27S la ciutadania decidirà sobre tot això i moltes coses més. Negar-ho formar part de l’estratègia dels qui volen convertir aquestes eleccions en un acte d’amnèsia col·lectiu i reforçar les seves posicions polítiques.

Que les persones en el moment de votar no tinguin present tot el que es decideix el 27S, a més de suposar un afebliment democràtic, pot acabar costant molt car a la ciutadania. Especialment a aquells sectors socials que depenen de les polítiques públiques per garantir drets bàsics com l’habitatge o la sanitat.

Millor no oblidar-ho en el moment de votar el 27S.


diumenge, 23 d’agost de 2015

PENSIONES: RETOS Y RIESGOS

Estos son algunos de los datos y argumentos que ayer, en el pseudo-debate de La Sexta Noche, entre economistas ultraliberales y profesionales de la provocación, no fue posible desarrollar. Y ya que los he trabajado, los comparto aquí:

Nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible en términos económicos, lo que no significa que no deba afrontar algunos retos importantes y peligrosos riesgos.

Es sostenible, porque el gasto en pensiones es hoy del 10,6% del PIB. Para el 2016 se prevé una reducción de dos décimas, es decir el 10,4%. En términos relativos eso significa que España se gasta en pensiones un porcentaje mucho menor de la riqueza que en otros países de la UE que están entre el 12 y el 14%. Y las proyecciones de Ageing Report de la UE, incluso para el momento de más gasto, que se sitúa en 2014, solo alcanza el 12,5%. Con el dato añadido que se preve una reducción de -0'8% del PIB entre hoy y el 2060.

Por cierto, cuando se habla de ratio de dependencia, o sea la relación entre cotizantes y pensionistas, se comete un error interesado, que es el de no tener presente a los parados con prestación que cotizan y, por tanto, aportan ingresos a la Seguridad Social. Calculada (como debe hacerse) la ratio de dependencia está situada hoy en el 2,24. O sea 2,24 cotizantes por cada pensionista. Para hacerse una idea: la ratio más baja se produjo en 1996 con el 2,06 y la más elevada en el 2007 con un 2,71.

Que el sistema sea sostenible no significa que no tenga retos. Algunos hablan del reto demográfico, identificándolo solo con el aumento de esperanza de vida. Y sin duda este es un dato a retener, pero en este análisis además del porcentaje de personas mayores de 65 años, debe tenerse en cuenta el margen que hay para aumentar la tasa de población activa y ocupada, especialmente de mujeres. Y también los flujos migratorios que, como sabemos en nuestro país, tienen gran importancia.

Este reto de la Seguridad Social en el S. XXI no es diferente al que ha debido afrontar en el S. XX. Y se resolvió con más empleo, de más productividad y un reparto fiscal de la riqueza creada por el trabajo y capital. Esta es también una buena formula para el presente siglo. Otra cosa es que pueda abordarse solo desde los Estados Nacionales en el marco de una economia globalizada, pero este es otro debate. Mejor: es EL DEBATE.

Además de retos, hay grandes riesgos. Un modelo de mercado de trabajo y empleo cada vez más precarizador; una estructura de ingresos de la Seguridad Social que gira casi en exclusiva sobre cotizaciones y poco sobre impuestos. Y los intereses de los Fondos de Pensiones Privados, que en una sociedad con poca capacidad de ahorro, necesitan debilitar el sistema público para dejar espacio a su sustitución por sistemas privados alternativos.

A un empleo precarizado le corresponde una Seguridad Social en precario. Lo estamos comprobando después de Reforma Laboral de PP y CIU. Hoy el número de cotizantes crece a ritmo del 3%, pero el crecimiento de ingresos por cotizaciones a Junio 2015 solo es del 1,32%, a pesar de que los PGE2015 preveían tramposamente un 6,8%. El año 2014 se cerró con 13.6000 millones de ingresos por cotizaciones menos que los gastos por pensiones contributivas.

Las causas son evidentes, elevadas tasas de temporalidad con contratos cada vez más cortos, aumento de contratos a tiempo parcial y caída de los salarios. Además la Reforma Laboral incentivó un proceso de sustitución intensivo de personas con salarios y cotizantes relativamente altos por otras personas con salarios muy inferiores. Eso además tiene un efecto indirecto, porque a empleo precario le corresponde economia poco productiva y por tanto menos generación de riqueza a repartir vía impuestos.

Hay, además, otro factor importante que esta comportando una reducción de los ingresos. El impacto que han provocado las exenciones de cotización, vía tarifas planas y otras, del Gobierno Rajoy. Hasta ahora estas medidas eran bonificaciones, o sea que lo no pagado por la empresa y trabajadores lo pagaba el Servicio Público de Empleo. A pesar de la escasa utilidad de estas bonificaciones para incentivar el empleo, al menos no tenían impacto negativo sobre los ingresos. Las exenciones significa que la Seguridad Social deja de ingresar, o sea que las supuestas políticas de incentivo a la contratación las están financiando los pensionistas. Acabar con estas cacicadas electoralistas supondría aumentar los ingresos de la Seguridad Social.  

El segundo riesgo es el de mantener una estructura de ingresos que gire solo sobre las cotizaciones sociales. Esta apuesta ya no tiene recorrido y debe replantearse la estructura de financiación de la Seguridad Social. Hoy los ingresos de origen fiscal suponen escasamente un 10/11% del total. Para el 2016 se prevé una aportación del Estado de 13.160 M€ en relación a un gasto total en pensiones de 121.232M€. Esta aportación fiscal corresponde al coste de las pensiones no contributivas y al complemento de mínimos de 2,5 millones de pensiones.

Existe un gasto importante que corresponde a las pensiones de muerte y supervivencia -viudedad, orfandad, favor de familiares- que no son estrictamente contributivas y que se están pagando solo con cotizaciones. Y que en pura lógica del sistema debería pagarse con impuestos. Estamos hablando de 22.000 millones de euros. Por eso la Izquierda Plural hemos propuesto que esa partida sea asumida de manera progresiva por el Estado con aportaciones fiscales en un período transitorio de 10 o 15 años.

Nuestro país tiene margen suficiente para hacer este esfuerzo. Recordemos que los ingresos fiscales en España suponen un 8% del PIB menos que la media de la UE. Y un diferencial de entre el 13% y el 17% con los países nórdicos. Eso significa 80.000 millones de € de ingresos fiscales menos cada año. Así pues, un aumento de la aportación fiscal de 22.000 M€ en un período de 10/15 años es perfectamente asumible.

Lo que resulta evidente es que la sostenibilidad de la Seguridad Social no puede venir de más presión para reducir el gasto en pensiones, sino del aumento de los ingresos.

De las 9.308.146 pensiones -que no pensionistas- existentes hoy, resulta una pensión media a Julio 2015 de 887€ mes por 14 pagas. En Catalunya 919€ al mes, aunque la única província que está por encima de la media estatal es Barcelona. El resto, Girona, Lleida y Tarragona están muy por debajo. Confirmando que lo más determinante para la cuantía de las pensiones contributivas es la cualidad o precariedad del empleo y las cotizaciones.

La pensión media es de 887€ al mes, pero el 60% tiene una pensión por debajo de esta cantidad. Y 2.490.000 pensiones son pensiones mínimas de 634,5 € al mes.

Además, las últimas reformas de pensiones, la del 2011 y la del 2013, han reducido significativamente el ritmo de crecimiento tanto de las nuevas pensiones como del conjunto del gasto. Para el 2016 se preve un aumento del número de pensiones en solo un 1% y del gasto total en pensiones del 2'4%. Se trata del aumento más bajo de toda la serie estadística de la Seguridad Social.

Más allá del factor demográfico, inciden las políticas de recorte adoptadas por el PP. La restricción de las jubilaciones anticipadas que, sea dicho de paso, está suponiendo un verdadero sadismo social para los mayores de 50 años. Se trata de personas a las que se ha facilitado su despido, que no se les ofrece trabajo, se les ha rebajado el importe y duración de la prestación. Y a las que se condena a estar percibiendo la prestación asistencial de 426€ mes y se les dificulta el acceso a la jubilación anticipada, en algunos casos hasta los 63 años, y de rebote, al cotizar los últimos años solo por el Salario mínimo, sufren una reducción de la pensión inicial que les persigue toda su vida de pensionistas. A pesar que en la mayoría de los casos se trata de personas con muchos años cotizados a sus espaldas.

En esta reducción del ritmo del gasto en pensiones ha incidido y va a incidir más en la desaparición a partir del 2014 de la revalorización automática de las pensiones. Ya no se trata de una medida coyuntural fruto de la crisis, sino de un cambio estructural que va a provocar una pérdida importante del poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años, que se sumará al que han sufrido entre el 2010 y el 2014, que ha sido del 3'8%. Un poco menos en el caso de las pensiones mínimas.

El nuevo sistema de revalorización de pensiones aprobado por el Gobierno Rajoy en 2013 comporta que en los próximos años los pensionistas van a ver como se deterioran sus pensiones iniciales.

Este 2015 las pensiones se revalorizaron un 0,25%, que en el caso de la pensión mínima supuso 1€ y 4 céntimos. Mucho menos que el coste de la carta que envió la Ministra de Empleo comunicando la subida.

El Gobierno del PP argumenta que eso supondrá mejorar el poder adquisitivo porque el IPC está ahora en el 0,1%. Con este argumento, el Gobierno ignora al menos dos cosas. Una, que el copago farmacéutico ha aumentado los gastos de los pensionistas. Y segundo, que el 0,1% de IPC en Julio obedece fundamentalmente a la caída del precio del petróleo, pero que algunas partidas han crecido mucho más. Por ejemplo, la alimentación, que es uno de los conceptos a los que los pensionistas dedican más parte de su pensión tiene a Julio 2015 un incremento interanual del 1,4%.

Lo más grave es que esa pérdida de poder adquisitivo de las pensiones se va a proyectar hacia la próxima década. El nuevo sistema de revalorización permite afirmar que hasta bien entrada la próxima década la revalorización se va a limitar al suelo del 0,25% anual. O sea que todas las subidas del IPC por encima del 0,25% van a suponer pérdida del poder adquisitivo, comenzando por el 2016 que tiene una previsión de IPC del 1%.

En resumen, la sostenibilidad de la seguridad social no pasa por más ajustes en la cuantía de las pensiones, sino en el aumento de los ingresos. Y existen márgenes suficientes para ello. Basta que el cadavérico sistema fiscal español aumente su capacidad de recaudación y la distribución equitativa de estos esfuerzos.

El gran riesgo para las pensiones viene, no de la economia, sino de la ideología y de los intereses de los mercados de capitales que la han puesto en el ojo de sus objetivos. Los sistemas privados de pensiones han tenido en España menos penetración que en otros países. Por tres razones, la escasa capacidad de ahorro con salarios de miseria, la histórica canalización del ahorro hacia la vivienda y la debilidad de los Planes de Pensiones de Empleo, es decir acordados en las empresas, como consecuencia de una estructura productiva con el 97% de empresas que son Pymes o micro-empresas.

La ofensiva, pues, de los Fondos de Pensiones pasa por "forzar" su compra por determinados sectores de la población. Y las estrategias que se han puesto en marcha son, debilitar el conjunto de las pensiones. Y adoptar medidas que incentiven a determinados colectivos con cierta capacidad económica a subscribir Planes de Pensiones. Por eso se ha mantenido durante años congelada la pensión máxima. Por eso se penaliza aún más la jubilación anticipada de quienes están en la parte alta de los tramos de cotización.

Aunque la estrategia fuerte es la de intentar una nueva reforma que pase por obligar a que una parte de las cotizaciones de empresas y trabajadores se canalicen obligatoriamente a través de sistemas de capitalización de gestión privada. Que según los ultraliberales son más eficientes, escondiendo que los sistemas de capitalización son muy dependientes de los mercados financieros y que como se ha demostrado estos últimos años, sufren tanto o más que los sistemas de reparto las andanadas de la crisis. Y por supuesto tienen unos costes de gestión infinitamente más elevados que el sistema público. Como han podido comprobar todos aquellos que tienen suscrito un Plan Privado de Pensiones.

La batalla de los Planes de Pensiones no es solo económica, es también política. Y forma parte de la estrategia del capitalismo financiero para canalizar cada vez más parte de la riqueza mundial a través de mecanismos privados de gestión en detrimento de su gobierno público. Cuanto más recursos económicos se gestionan privadamente y menos públicamente, más poder político para los mercados  y menos para las sociedades y los Gobiernos. Esta es una de las grandes batallas.

PD. Aquestes reflexions serveixen pel sistema espanyol de Seguretat Social i per una hipotètica Seguretat Social catalana. El desequilibri actual entre ingressos i despeses es mantindria proporcionalment en aquest nou escenari. De la mateixa manera que serien decisius el model d'ocupació i la capacitat del sistema fiscal. Per això crec que és una falta d'honestetat política total les declaracions de destacats dirigents polítics de CDC. Que el mateix partit que ha votat la Reforma Laboral de PP-CIU precaritzant l'ocupació i, per tant, la Seguretat Social i el mateix que porta tres décades pactant, quan no impulsant, les polítiques que han fet del sistema fiscal espanyol un dels més cadavèrics de la Unió Europea, digui que en un Catalunya independent pujarien les pensions és un insult als catalans. Amb les polítiques de CDC, en l'Espanya autonòmica, federal o confederal o en la Catalunya independent les pensions estarien en precari. I com ha passat amb la sanitat, és més que probable que des del Govern es treballés per la privatització parcial del sistema de pensions.

Sobre els altres aspectes a tenir present en aquest futurible, ja he fet altres entrades en aquest bloc que ho expliquen en detall.